Miks tähistatakse 9. mai võidupüha

MTÜ Eesti Lapsevanemad õnnitleb kõiki maailma inimesi suurima püha puhul – võidupüha puhul – 20. sajandi pruuni katku üle – Natsi-Saksamaa!

See Saksamaa, mida rahastati ja valmistati hüppelauaks maailmakorrale, maailma juudi klannide loomiseks.

Täna, 09.05,2023, on ilus soe päev. Hoolimata sellest, et Tallinna Filtri tee on politsei poolt blokeeritud, kannavad inimesed juba hommikuti Pronkssõdurile lõputult nelgivoogu. Linnas asuvate elumajade fassaadidele pidulikult asetatud Eesti riigilipud sümboliseerivad kogu Eesti rahva osalust nii tähtsa sündmusega. Selgub, et kogu Eesti tähistab täna võidupüha koos teiste maailma riikidega!

Pronkssõdur on juba ümber piiratud ajakirjanikest, kes soovivad teada saada inimeste arvamusi tänase sündmuse kohta. Minu juurde tuli Eesti “Kanal 2 – Reporteri” operaator. Jälgimine – küsimused olid standardsed, näiteks, mis on minu jaoks sellel päeval tähendusrikas või – kuidas suhestuvad Eesti venekeelsed elanikud Eesti võimudega.

Esimesele küsimusele vastasin lühidalt. Selles mõttes, et ta olin aastaid MTÜ – Öise Vahtkonna aktiivne liige. Teisele küsimusele vastamine eeldas sõna enda – venekeelse – tähenduse üksikasjalikku mõistmist. Võimude ettepanekul on see kõigi Eesti elanike – mitte eestlaste – ebamäärane määramine nii absurdne ja asjatundmatu, et tavainimesel on alati raske kindlaks teha sellise termini tegelikku semantilist tähendust. Seetõttu ütlesin, et olen vene inimene ja ainult vene inimesena saan väljendada oma suhtumist võimudesse Eestis.

Kellelegi pole saladus, et meie Eesti olemasolev Võim on nukk Euroopas ja USA-s valitseva Jõu esindaja. See on ikkagi pehme iseloomustus olemasoleva valitsuse sise- ja välispoliitikale ning näiteks EKRE-s nimetatakse reformierakonna üksikuid esindajaid üldiselt eesti rahva enda vaenlasteks.

Pöördudes artikli enda olemuse poole, tahan öelda, et isegi Eesti erakondade endi lahkarvamuste põhjal edasiste majanduse ja riigi arenguplaanide kindlaksmääramisel ei mõjuta Eesti poliitilise elu “vene segment” poliitikaelu “vene segment” selliste probleemide lahendamine üldse. See tähendab, et väikese NSV Liidu killukese vene elanikud ei suutnud kunagi luua oma ühinemiskeskust – vene kogukonda, mis on võimeline sarnaselt teistele Eestis juba loodud rahvuslikele “venekeelsetele” kogukondadele mingil määral mõjutama riigi poliitilist elu.

Nüüd on Vene Föderatsiooni toetuseta jäänud vene rahvas, kes on 30 aasta jooksul jagatud kapitalistliku ühiskonna erinevatesse sotsiaalsetesse kihtidesse, üldiselt kohustatud elama Venemaa-vastaste seaduste järgi.

Venemaa-vastased seadused on kapitalistliku maailmavõimu kõigi globaalsete suundumuste kombinatsioon, mille eesmärk on dehumaniseerida Maa elanikkond. Võimusüsteem Eestis, nagu ka teistes riikides, on täielikult integreeritud üldisesse maailmariiki ja ainult vene maailm on endiselt vastu globalistlikele NWO loomise plaanidele. Vaimse tasandi vastupanu – isegi vaatamata sellele, et Vene Föderatsioonis endas sama kapitalistlik valitsemissüsteem nagu lääneriikides!

Paraku ei saa sellest aru mitte ainult eestlased või venekeelsed Eestis, vaid ka paljud vene inimesed, kes ei tea globaalsete väljakutsete tegelikku põhjust.

Ja siinkohal on oluline märkida, et need ühiskondlik-poliitilised ühendused, kes piiravad oma tegevust vaid väikelinna probleemide spektri raames, ainult süvendavad üldist negatiivset olukorda Vene küsimusega nii Eestis kui ka välismaal.

Näiteks “KOOS” juhid ekstrapoleerivad oma tegevusfookust, et kujundada konstruktiivne seisukoht Eesti riigi ja idanaabri vahel. Nad kutsuvad Eesti inimesi üles mitte osalema sõjalises konfliktis Ukraina poolele asunud võimude toetamises. Kuid selline seisukoht ei vasta põhimõtteliselt Eesmärgile, mis on deklareeritud nende põhikirjalistes dokumentides. Katsed veenda ühe riigi nukuvalitsust mitte eskaleerima sõjalist hüsteeriat teise sama kapitalistliku süsteemiga riigi suhtes, see pole pelgalt pettekujutelm ja teadmatus, vaid heade jõudude sihipärane tagasitõmbamine – Vene maailm valel teel.

Inimeste oma õnneliku tuleviku eest võitlemise tõeline tähendus on osalemine Suure Idee levitamises, mis on seotud täiesti erineva inimestevahelise suhete süsteemi loomisega. Süsteem – Rahva Võim – riigi asjade juhtimine kõigi elanike poolt, vastab otseselt nende püüdlustele, mis on hõljunud enamiku tavainimeste peas pikka aega. Mida peaksid avaliku arvamuse aktivistid tegema, et see idee haaraks massid ja suunaks nad seejärel järgmistesse progressiivsetesse tegudesse!

НКО – Родители Эстонии  поздравляет всех людей мира с величайшим Праздником – Днём Победы над коричневой чумой 20 века – гитлеровской Германией! Той Германией, которую финансировали и готовили, как плацдарм для создания Мирового Порядка, мировые еврейские кланы. 

      Сегодня светлый, тёплый день. Не смотря на то, что дороги к Фильтри тее  в Таллине перекрыты полицией, народ уже с утра несёт  нескончаемым потоком гвоздики к Бронзовому Солдату.  Эстонские государственные флаги, торжественно размещённые на фасадах жилых домов города символизируют о  причастности всего эстонского народа к такому важному событию.  Получается, что вся  Эстония сегодня празднует День Победы вместе с другими странами мира!  

         У Бронзового Солдата уже толпятся репортёры, желающие заполучить от людей  мнение о сегодняшнем событии.  Оператор  эстонского  “Канала 2 – Репортёр” подошёл и ко мне.  Мониторинг – вопросы были  стандартные , например, чем знаменателен именно для меня этот день, или –   как  русскоязычные жители Эстонии относятся к эстонской Власти.  

  На первый вопрос  я ответил лаконично. В том смысле, что на протяжении многих лет был активным членом НКО – Ночной Дозор.  Ответ на второй вопрос требовал развёрнутого понимания значения  самого слова – русскоязычный. С подачи Власти это размытое  обозначение всех жителей Эстонии – не эстонцев, настолько абсурдно и невежественно, что  простому человеку будет всегда затруднительно   определить  истинное смысловое значение такого термина.  Именно поэтому, я сказал, что  я – русский человек и только, как русский человек  могу выразить своё  отношение к власти в Эстонии. 

      Ни для кого не секрет, что наша существующая Власть марионеточна по отношению к той Силе Власти , что находится в Европе и США.  Это еще мягкая характеристика внутренней и внешней политики  существующего правительства, а, к примеру, в ЭКРЕ,  отдельных представителей партии реформистов вообще называют врагами самого эстонского народа.   

    Обращаясь к сути самой  статьи, хочу сказать, что  на почве разногласий даже среди самих эстонских партий в определении дальнейших планов по экономике и национальному развитию, “русский сегмент” политической жизни в Эстонии  вообще никак не влияет на  решение таких проблем. Это означает, что русские жители маленького осколка СССР  так и не смогли создать  свой центр Объединения – Русскую Общину, способную, как уже созданные  другие национальные – “русскоязычные” общины в Эстонии, в какой – то мере  влиять и  на политическую  жизнь страны. Теперь, оставшись вообще без какой – либо поддержки со стороны РФ, русских людей, разделённых  за 30 лет  на различные  социальные  слои капиталистического  общества, вообще  обяжут  жить  по  анти русским законам.     

        Анти русские Законы – это совокупность всех глобальных  тенденций Мировой Власти Капитала, направленных на  расчеловечивание населения Земли.  Система Власти  в Эстонии, как и в других странах, полностью интегрирована в общую Мировую Власть   и только Русский Мир, по – прежнему оказывает сопротивление глобалистким планам по созданию НМП.   Сопротивление Духовного Уровня –  даже не взирая на то, что и в самой РФ, та же капиталистическая система управления, что и в западных странах!    

        Увы, но это не понимают не только эстонцы или русскоязычные  в Эстонии, но и многие русские люди, по – прежнему  пребывающие  в невежестве относительно истинной причины возникновения глобальных вызовов.

И здесь, важно отметить, что те общественно – политические объединения, кто ограничивает свою деятельность лишь в рамках местечкового спектра проблем, только усугубляют общую негативную ситуацию с русским вопросом, как в Эстонии, так и за её пределами. К примеру, лидеры КООС экстраполируют свою направленность действий на формирование конструктивной позиции между Эстонским государством и своим восточным соседом. Они призывают народ Эстонии не участвовать в поддержке Власти, принявшей украинскую сторону военного конфликта. Но такая позиция в корне не соответствует той Цели, что декларируется в их уставных документах. Попытки убедить марионеточное правительство одной страны не нагнетать военную истерию по отношению к другому государству с таким же , капиталистическим строем, это не просто заблуждение и невежество, а целенаправленный увод Сил Добра – Русского мира на ложный путь.

Истинный смысл борьбы людей за своё счастливое Будущее – это участие в распространении Большой Идеи, связанной с созданием совершенно иной Системы отношений людей друг с другом. Система – Народовластие – управление делами государства всеми жителями, напрямую, полностью соответствует тем чаяниям, которые витают в умах большинства простого народа уже длительное время. Что надо делать активистам общественного мнения, так то, чтобы эта Идея захватила массы, а потом, подвигла их к следующим поступательным действиям!

Vaata Vaba Eesti Kogukonna looja Veiko Huuse julget kõnet 09.05.2021!

0 Jagamist