Saladuslik organisatsioon MI6

MI-6 (Military Intelligence – 6) loomine on omistatud Suurbritannia kuninganna Elizabeth I abilisele Francis Walsinghamile (1532–1590. Kõik sai alguse provokatsioonist – Šoti kuninganna, innuka katoliiklase Mary Stuarti hukkamisest 1587. aastal.

Seega on Tema Majesteedi Salaluureteenistus (Secret Intelligence Service – SIS) eksisteerinud üle 400 aasta, kuid samal ajal ei paista seda eksisteerivat, kuna talitusel EI OLE ametlikku eelarvet. Ühendkuningriigi välisministeeriumi ja Rahvaste Ühenduse asjade ministeeriumi juht, kellele teenistus formaalselt allub, toimib tegelikult vaid riikliku kattena väliste – tegelikult rahvusvaheliste – ülesannete täitmisel ülemaailmse finantsoligarhia teenistuse huvides(Financial International).

Ja kui salateenistus “Mossad”, olles justkui MI6 “tütarettevõte”, toetub peamiselt juudi diasporaale kogu maailmas, siis MI6 tugineb rahvusvahelistele vabamüürlaste ringkondadele; rahvusvahelised korporatsioonid; 1931. aastal spetsiaalselt “maailmakaubanduse vabaduse” jaoks loodud avameretsoonid; ülemaailmsed pangandusvõrgud; organiseeritud kuritegevus; ebaseaduslik uimastikaubandus.

Tänu vabamüürlastele, templimeestele ja Rothschildi pankadele sai Inglismaast esimene riik industriaalühiskonna ajastu maailmas. Ja olles saanud liidriks, ei lasknud ta enam valitsuse ohjasid käest enne, kui industrialism oli ammendatud tänu tehnoloogia loomulikule arengule ja viies kasvu piiridesse finantskapitali “püramiidi”, mis 21. sajandi vahetusel lakkas olemast kasumlik.

Kogu Briti poliitika oli iidsetest aegadest peale kogu maailmas Inglise (peamiselt juudi) pankade hüvanguks probleemide tekitamine, mille rahastamise kaudu said pankurid rahalist kasu ja Briti kroon saavutas olukorra üle poliitilise kontrolli.

Briti poliitika esirinnas on alati olnud ainult “juhtumid ja huvid”. Ja “äri ja huvide” tagamine eeldas ennekuulmatut amoraalsust, jultunud reetmist, vabadust kohustustest sõprade ja liitlaste ees, palgamõrvu. Sellise põhimõteteta “juhtumite” esitamise viis läbi MI6 teenistus.

Angloameerika “dandid” on tegelenud poliitiliste ja varaliste mõrvadega rahvusvahelisel areenil koloniaalvallutuste ajast peale. Piisas Inglismaa kuninganna patendi ostmisest – ja te pole enam piraat-röövel, vaid Briti krooni aadlik töötaja, kellel on “tapmise ja röövimise luba”.

Ühendkuningriigi luureteenistuste seaduse kohaselt on MI6 töötajad vabastatud vastutusest väljaspool riiki lähetuse käigus toime pandud tegude eest, isegi kui Inglismaal peetakse neid tegusid kuriteoks. De facto võib MI6-d nüüd nimetada maailma kulisside taga tegutsevate salaoperatsioonide salateenistuseks, mis ei ole seotud ühegi seadusega ega allu kodanikuühiskonna kontrollile.

Краткая историческая справка о службе МИ-6

Создание МИ-6 (Military Intelligence — 6) приписывается Френсису Уолсингему (1532–1590), подручному королевы Великобритании Елизаветы I. Началось все с провокации — казни шотландской королевы, ревностной католички Марии Стюарт в 1587 году. Таким образом, секретная служба «Ее Величества» (Secret Intelligence Service — SIS) существует уже более 400 лет, но при этом как бы и не существует, так как официального бюджета у службы НЕТ. А глава Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства, которому служба подчинена формально, реально выступает лишь государственным прикрытием выполнения службой внешних — по сути интернациональных -функций в интересах мировой финансовой олигархии (Финансового интернационала). И если секретная служба «Моссад», будучи как бы «дочерней фирмой» МИ-6, опирается в основном на еврейскую диаспору во всем мире, то МИ-6 опирается на международные масонские круги; транснациональные корпорации; офшорные зоны, специально созданные в 1931 году для «свободы мировой торговли»; мировые банковские сети; организованную преступность; нелегальный оборот наркотиков. Благодаря масонам, тамплиерам и банкам Ротшильдов Англия стала первой страной мира эпохи индустриального общества.

А став лидером, уже не выпускала бразды правления до той поры, пока индустриализм не исчерпался в силу естественного прогресса технологий и доведения до пределов роста «пирамиды» финансового капитала, который на рубеже XXI века перестал приносить прибыль.

С незапамятных времен вся английская политика заключалась в том, чтобы ради выгоды английских (прежде всего еврейских) банков постоянно создавать по всему миру проблемы, через финансирование решения которых финансовая выгода доставалась банкирам, а политический контроль над ситуацией — британской короне.

Во главу угла британской политики всегда ставились лишь «дела и интересы». А обеспечение «дел и интересов» предполагало неслыханный аморализм, наглое предательство, свободу от обязательств перед друзьями и союзниками, заказные убийства. Такое беспринципное обеспечение «дел» и выполняла служба МИ-6.

Политическими и имущественными убийствами на международной арене англо–американские «денди» занимались со времен колониальных захватов. Стоило купить у английской королевы патент — и ты уже не пират–разбойник, а благородный служащий британской короны с «лицензией на убийство и грабеж».

По законодательному Акту о разведывательных службах Соединенного Королевства сотрудники МИ-6 освобождаются от ответственности за действия, совершенные за пределами страны в рамках выполнения задания, даже если в Англии эти действия расценивались бы как преступные. Де–факто МИ-6 ныне можно назвать секретной службой тайных операций мировой закулисы[1], не связанной никакими законами и не подвергающейся никакому контролю со стороны гражданского общества.

А.П. Девятов

“Путь правды – разведка”

0 Jagamist