Eestlase meelemuutus muudab elukeskkonda

Veiko Huuse

Kes on see inimkehastuses prohvet või kas üldse on, keda inimesed kuulda võtaks nii, et selle tulemusel inimesed meelt muudaks ja elukeskkonna juhtimise ja loomise enda kätte võtaks?
0 Jagamist
0
0

Kes on see inimkehastuses prohvet või kas üldse on, keda inimesed kuulda võtaks nii, et selle tulemusel inimesed meelt muudaks ja elukeskkonna juhtimise ja loomise enda kätte võtaks?

Mina ütlen, et inimene on energia. Kas sa lubad endale hinnasildi panna ja oled nõus enda energiale peale maksma? Kui kaua sa lased ennast petta?

https://vabaeesti.ee

Inimene on energia. Energia on elu alus. Energiast tekkis elu. Energia on vabalt saada. Inimene annambki kõigele väärtuse, sest ta on väärtuse looja, elu looja, ta on looja. Inimestele on läbi õppeprogrammide, võltsitud teaduse ja meediakanalite räägitud midagi muud. Maailma Eliit on varjanud vaba energia tehnoloogiaid, on muutnud vabalt saadava eneriga tasuliseks ehk muutnud inimese elu tasuliseks. Inimkonda petetakse pidevalt. Ajalugu, teadus ja õppeprogrammid on ümber kirjutatud nii, et inimesest ei saaks looja. Inimene on muudetud tooteks ja orjaks. Milline riigikord või maailmakord on võimeline kõige parema ühiskonna loomiseks? See, et meie Eesti riigis seda küsimust tõstatatud pole, näitab seda, et meie poliitika on võõra poliitika osa ja me ei juhi seda riiki ise. See põhjendab, miks meie riigi eesmärgiks pole Eestimaa, keele ja kultuuri säilitamine. Kui kaua sa lased veel ennast petta?

2021. aasta lõpuks oli saavutatud Eestis olukord, kus viis poliitilist erakonda koos oma ligikaudu 55 000 liikmega juhivad 1,3 miljonit eestlast. See tähendab, et Eesti rahvas tervikuna pole võrdväärne partner valitsusjuhtidele Eestimaa juhtimisel. Eestit juhib väike grupp inimesi. Erakondade liikmed võiksid vaadata oma südametunnistuse üle ja kas seal on ikka kõik korras? Kas te olete nõus olema selles poliitikas, kus poliitikute vahetamine ei muuda midagi, sest maailma riigid ja poliitikud täidavad kellegi teise käske? Ükski meeleavaldus, protest, riigipöörde katse, revolutsioon pole toonud inimkonnale rahu, harmooniat, võrdsust, armastust, õnne, valgust. Kui kaua sa lased veel ennast petta? Mõistlik oleks erakondadest lahkuda ja hakata looma uut ühiskonda. Me vajame ühiskonda, kus pole kasuahnust, võimujanu, poliitikat, ebavõrdsust, hirmu.

Inimkonna jaoks antud aeg, elu muutmiseks harmooniliseks, on läbi saanud. Inimesed on proovinud seda teha miljoneid aastaid. Kas meie elu on täna harmooniline?

20. detsember 2020 lugesin ette Vaba Eesti manifesti. Iga väiksemgi samm ja tegevus on muutus. Kui loome muutused, mis on kooskõlas kogu selle elu alglooja plaanidega, siis meid hoitakse ja kaitstakse.

Mina alustaks Eestimaa elu muutmisega nii:

Eestimaa juhtimine:
Eestimaa kodanikul on kõrgeim otsustusõigus. Puuduvad poliitilised erakonnad ja poliitiline reklaam. Riigikogu (tulevikus nimetatud Vanematekogu) saadikud valitakse rahva poolt alt ülesse. Riigikogu (Vanematekogu) saadikud valitakse neljaks aastaks. Saadikuks saab olla iga Eestimaa hääleõiguslik kodanik. Kõigepealt valitakse kodanike poolt Külakogu, kuhu kuulub igast külast 2 Külavanemat, üks mees ja teine naine (Eestimaal a 4500 küla. Väiksemad külad koonduvad, et moodustada 500 elanikuga esindus). Kodanikel on otseõigus tagasi kutsuda Külavanem. Külavanemad (a 2000 inimest) valivad Vallakogu, kuhu kuulub igast vallast 2 esindajat (mees ja naine). Külavanemad valivad ka Riigivanema. Külakogul on otse õigus tagasi kutsuda Vallavanem, Riigikogu saadik ja Riigivanem. Vallakogu valib Vallavanemad ja Vallavanemad moodustavad Riigikogu koosseisu ehk Rahvasaadikud. Rahvasaadikud riigikogus valivad endi hulgast ühe mees ja ühe nais Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest.

Vanematekogu saadikud esindavad Eesti riiki suhtluses teiste riikide, kogukondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kõrgeimal tasemel. Saadikud juhivad samuti enda piirkonna maa- ja linnaelu. Eestimaa hääleõiguslikul kodanikul on õigus enda valitud esindaja tagasi kutsuda igal ajal kui selle saadiku tagasikutsumiseks on saadud tema poolt valitud häältest 75% hääli tagasikutsumiseks ja nad peavad tagasikutsutud saadiku asemele hääletama uue saadiku. Eestimaa uues ühiskonnas on igal kodanikul vastutus. Tegu=vastutus=tagajärg. Iga saadik Vanematekogus pole puutumatu ja vastutab samuti oma sõnade ja tegude eest oma isikliku varaga ja ajaga. Eestimaa kodanik tugineb ainult südametunnistusest lähtuvatele põhimõtetele. Eestimaa elanikul pole lubatud kahjustada ühtegi elusolendit, loodust ega materiaalset vara ühiskonna kokkuleppeid eirates.

Erinevate haldusüksuste (endised ametkonnad, ministeeriumid ja ministrid) juhtideks palgatakse juhtivtöötajad konkursi alusel.

Moodustatakse Tarkade koda, kuhu kuuluvad igast eluvaldkonnast kogenud ja teadlikud inimesed. Tarkade koda annab soovitusi ja teeb ettepanekuid Riigikogule uue ühiskonna loomisel, Eestimaa juhtimisel, Eestimaa elaniku hariduse, tervise, vabaduse ja Eestimaa looduse parandamiseks.

Õigus, õiglus ja turvalisus:
Eestimaa kodanike õigusi kaitseb ja õigluse eest hoolitseb Eesti Rahva Õigus Koda (endine Kohtusüsteem), kus rahva (Külakogu) poolt valitud õigusemõistjad teevad otsused ühiskonna kokkulepete rikkujate kohta. Eesti territooriumi ja elanike kaitseks ning korra hoidmiseks luuakse Rahvaarmee (endine Kaitsearmee, Kaitseliit) ja Rahva Kaitse üksus (endine Politseiamet). Me ei saada oma kodanikke võõrriikide konflikte lahendama ja me kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest. Anname amnestia vangidele ja tühistame karistused, välja arvatud nendele, kes on tapnud inimese, vägistanud, inimröövi, kahjustanud inimese tervist, rasked varavastased kuriteod, vargad, pedofiilia, lapsepilastaja, riigireetur. Muudame karistusi ja vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused.

Haridus:
Meie haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest on igas lasteaias, koolis, kinnipidamiskohtades, samuti kõigi vanusegruppide õppes ja ümberõppes. Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt kui ka hariduskeskustes kohapeal. Koolitajad käivad ettevõtetes ja asutustes kohapeal, lisaks jagame koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina. Lastel on võimalik valida koduõppe ja teiste õppevõimaluste vahel. Lastele ja kõigile Eestimaa kodanikele mõeldud uus haridusprogramm õpetab looma ja täisväärtuslikult elama. Õppimisele panustatakse aega 2-3 tundi päevas. Õppimine loovtööde ja praktikate kaudu. Lapsed hakkavad praktikal käima põllumajanduse ettevõtetes, taludes, farmides ning õpivad toidu loomist, distsipliini ja töötegemist. Toetame laste spordi tegemist. Toit on elu alus ja kõigi haiguste ravim. Laste ja kogu liikmeskonna toitlustus on tervislik ja tervisesaadiku vastutusalas. Eestimaa kodanikul on põhiharidus tasuta.

Tervis:
Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused, kus pakutakse ühtlasi ka ravi haigetele uudsete, inimese sõbralike tehnoloogiatega ja ravimitega, tervise spetsialistide sissetulek sõltub tervete inimeste arvust. Mida rohkem terveid inimesi, seda suurem on tervisespetsialisti tasu. Me kasutame oma igapäevaelus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid. Kasutatavad ravimid on ainult ilma kõrvalnähtudeta, läbinud usaldusväärsed katsetused ja on tervisele ohutud.

Toidu tootmises ja kasvatamisel pole lubatud kasutada inimesele ja loodusele kahjulikke väetisi, keemiatooteid, mürke ja GMO muundamist. Kaubandusvõrgus on lubatud müüa tervislikke ja tervist toetavaid tooteid. Massimeedia kanalites on olulisteks teemadeks tervis ja puhas toit, elu kooskõlas puhta loodusega.

Ettevõtlus:
Juriidiliste ettevõtete asemel on inimesed isiklikult oma nime ja vastutusega tehingute tegemisel. Iga eraisik saab avada arveldamiseks enda nimele nii erakonto kui ettevõtluse konto. Ettevõtluse konto kasutusõigust saab jagada teiste partneritega, millega jagatakse ka
vastutust. Läbi isiku tehingute tegemisega kaob ära kuritegevus, korruptsioon, maksudest kõrvale hiilimine, vastutusest taganemine.

Maksundus ja raha:
Maksusüsteem on lihtne, kõigile arusaadav ja täidetav. Makse kogume selleks, et katta ära vajalikud kulutused Eestimaa arendamisel. On üks maks, 12% igalt rahaliselt tehingult ehk Tarbimismaks. Suuremahulised ühiskonnale vajalikud projektid tehakse rahva ühisrahastusega.

Meil on oma raha ja arveldussüsteem.

Meil on üks arvelduskeskus Eestimaa kodanike jaoks, Eesti Rahahoidla, mis vahendab Eestimaa kodanike ja mittekodanike arveldusi. Eestimaal puuduvad välismaised kommertspangad. Välisarveldused toimuvad rahvusvaheliste kokkulepete alusel läbi Eesti
Rahahoidla. Eestimaa kodanikul on laenud intressivabad. Igal Eestimaa kodanikul on automaatselt arvelduskonto ja seda ei saa ära võtta, blokeerida, sulgeda, kui elad Eestimaa inimesi ja keskkonda austades, hoides ja väärtustades. Konto saab iga kodanik sünni hetkest
ja tema surma puhul läheb see konto tema pärijatele. Kõigil Vaba Eesti kodanikel ja tööloaga välismaalastel on õigus arvelduskontole, kui teda ei ole süüdistatud rahapesus, terrorismis, finantskuritegudes (sellistel juhtudel ei saa ta ka tööluba).

Kodaniku omanikutulu:
Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole, mille ta saab kätte üks kord aastas. Omaniku tulu katab ära iga kodaniku inimväärsed elamiskulud ja see tulu kasvab, kui ta panustab oma aega Eestimaa kui maa väärtuse kasvu ja arengusse. Inimesed käivad ka tööl, et panustada Eestimaa arengusse ja väärtuse kasvu. Iga inimene on kui ettevõtja ja elu toimib kokkulepete ja südametunnistuse alusel. Tööl käimine on nauding ja iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane. Pensionäre pole, sest pension on asendunud omaniku tuluga. Pole vajadust aastaid tööstaaži näidata, et pensioni välja teenida.

Eestimaa varad:
Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Eestimaa kodanikele, ning nende kasutus otsustatakse Vanematekoja saadikute kaudu ja kodanike heakskiidul.

Strateegilised ettevõtted nagu energia, vesi, kanalisatsioon, prügimajandus, TV, raadio, internet, telefonilevi, maavarade ja loodusvarade tööstus, raudtee, lennutransport, laevandus, kinnisvara kuuluvad Eestimaa kodanikele ja teenindavad kodanike huve.

Eestimaa maad ei müüda välismaalastele, vaid müüakse 99 aastast rendiõigust. Me toetame leiundust, teadust, tervishoidu, haridust, mis on kooskõlas tervikliku mõtlemisega, loodust austav ja inimese teenistuses.

Teised põhimõtted:
Riigi teenistujate ja ametnike koosseisu vähendada ning minna üle konkursi korras töökohtade täitmisele, kus igaühel on isiklik vastutus. Kuna puudub poliitika, siis endiste riiklike ametkondade asemel on poliitikavabad eraisikust ettevõtjad Eestimaa Vanematekoja
teenistuses.

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused, kus töötavad konsultant-koolitajad ja nad aitavad Eestimaa elanikke vajalike toimingute ja protsesside läbiviimisel. Konsultantkoolitaja on Eesti kodaniku parim sõber tema ettevõtluse ja elutoimingute edendamisel.

Me kasutame oma igapäeva elus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vabaenergia lahendusi.

Immigratsiooni reeglid tuleb üle vaadata. Immigrante ei toetata Eestimaa kodanike arvelt. Neil on õigus elada ja tööd teha Eestimaal, kui oskavad väljendada ennast Eesti keeles, teevad tööd ja loovad väärtust, on läbinud eksami Eestimaa elukorralduse põhimõtete ja
väärtuste teemal, vastutavad oma tegevuse eest, arvestades tagajärgedega. Tagajärgedeks võib olla riigist väljasaatmine.

Meil on täielik usu- ja meelsusvabadus, sõnavabadus.

Veiko Huuse – Fonte.News vastutav väljaandja, Vaba Eesti looja.

0 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Seotud artiklid

Kriis on võimalus muutusteks

Kes on see inimkehastuses prohvet või kas üldse on, keda inimesed kuulda võtaks nii, et selle tulemusel inimesed meelt muudaks ja elukeskkonna juhtimise ja loomise enda kätte võtaks?

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.
Meri

Vaba maailm

Fonte.News on Eestimaal loodud rahvusvaheline uudiste avaldamise keskkond. Koos mõttekaaslastega üle maailma loome uue ühiskonna ja Fonte.News on uue ühiskonna info levitaja.

Kas TERVISEAMET hoolib inimesest?

Avaldame Tarvo Alevi saaga terviseametiga, ilmestamaks praeguse aja tüüpilist olukorda, kus inimeste teenistuses oleva info asemel saadetakse eetrisse müra või desinformatsiooni. Väljavõtted autori kirjavahetusest erinevate instantsidega leiate artiklis linkide alt.