Foto: Nursipalu kett 2.0 ja meeleavaldus Võrus, 22.04.2023.

Nursipalu kaitseks avalik kiri Peaminister Kaja Kallasele

Meie Nursipalu MTÜ, Maarika Niidumaa

0 Jagamist
0
0

“Kui esimene nööp kuuel on valesti nööbitud, lähevad ka kõik järgmised vildakalt.” – G. Bruno

Meie Nursipalu MTÜ avalik kiri peaminister Kaja Kallasele, 28.04.2023 nr 1.1-1/26

Aitab valetamisest, proua peaminister!

Eesti Vabariigi peaministrina olete öelnud, et Eesti on õigusriik. Samal ajal menetletakse
kiirkorras seadust eesmärgiga mitte rakendada olemasolevaid*. Kaitseminister Pevkur on
kirjutanud alla eelnõule, mille kohaselt võiks tulevikus rajada militaarseid harjutusvälju ilma loodusele ja inimestele mõju hindamata. Seadusemuudatus ei puudutaks ainult Nursipalu
militaarse harjutusvälja laiendamist, vaid selline sõjaväejuhtide dikteeritud menetlus
tahetaksegi teha normiks. Nursipalu rahvas nõuab ning Võrumaa ootab valitsuselt seaduste
täitmist ja demokraatlikule riigile kohast menetlust.

MTÜ Meie Nursipalu juhib tähelepanu asjaolule, et õigusriigis, demokraatlikus ja rahuaja
ühiskonnas, kehtivad kõik seadused, mis Eestis on kehtestatud. Seega tuleb neid täita.
Oletatav oht või hirm ei saa olla vabanduseks. Kui me oleme õigusriik, nagu Te peaministrina sageli rõhutate, siis ei tohi kiirmenetlusega vastu võtta seadust, mis võimaldaks praegu kehtivaid seadusi mitte täita.

Me soovime teada, miks muudetakse ühtäkki meie õigusriigis seadust selleks, et inimesed ja
loodus jääks kaitseta? Miks toimuvad ulatuslikud metsaraied, teede ehitused, riigihanked
jms Nursipalu harjutusvälja arendamise tööd, kui hetkel puudub selleks seaduslik alus? Kes
võtab vastutuse riigiraha otstarbeka kasutamise eest, juhul kui otsustatakse, et Nursipalu
harjutusvälja ei laiendata või muudetakse selle asukohta? Kuidas te saate kindlad olla, et
saate realiseerida oma plaanid täies mahus, samal ajal väites, et protsess on kaasav ja
õiguspärane?

22. aprillil tehti Võrus ajalugu – tuhanded inimesed avaldasid protesti Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu, seisid käsikäes Nursipalu kodude ja elukeskkonna kaitseks. Võrokeste esimesel kongressil, 22. aprillil, võeti vastu otsused võrukeste põlisrahvaks kuulutamiseks ja Võrumaa looduse, elukeskkonna ja kultuuriruumi kaitseks. Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu on kogutud üle 11 000 allkirja. Seaduse järgi tuleb arutada teemat riigikogu tasandil, kui on kogutud 1000 allkirja. Seda pole tehtud. Eeltoodut ei saa ignoreerida!

Kui me oleme õigusriik, siis peavad olema seadusloomesse kaasatud kõik huvipooled, keda
seaduse vastuvõtmine otseselt puudutab. Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et kõne all olevat
seadust rakendataks Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Seega on otseselt viidatud, et
seadus puudutab Nursipalu piirkonna inimesi. Kaitseministrile on hästi teada, et kohalike
inimeste huvide kaitseks on loodud MTÜ. Seadusloomesse ei ole kaasatud ei MTÜ-d ega
kohalikke omavalitsusi, keda harjutusvälja laiendamine otseselt puudutaks. Vastuseks
küsimusele Nursipalu teemal ütlesite viimatises riigikogu infotunnis: „Kõik kaasamised
peavad olema tehtud“. Tänaseks ei ole kaasatud asja mõistlikku lahendamisse ei kohalikke
elanikke ega omavalitsusi, rääkimata muudest huvipooltest.

Eesti ratifitseeris 2001. aastal Århusi konventsiooni. Selle kokkuleppe kohaselt peab olema avalikkusele tagatud keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade
otsustamises ja juurdepääs keskkonna-alasele õigusemõistmisele. Kuidas on Natura2000
aladega? Kas Eestile ei kehti Teie peaministriks olemise ajal enam ka rahvusvahelised lepped, millele Eesti on alla kirjutanud?

Kui me tõesti oleme õigusriik, siis tuleb nimetatud seaduse eelnõu kohe menetlusest välja
võtta. Kui seda ei tehta, siis olete meie riigi peaministrina avalikult valetaja, kaotamas
ühiskonna usaldust. Praegu Te riskite kogu ühiskonna alusväärtuste tagasikeeramisega
sovjetiaegse diktatuuri aega, mil rahvalt ei küsitud, vaid valitseti valedega ja valedel alusel.

Eesti asus end sellest vabastama laulva revolutsiooniga 35 aastat tagasi – kas tõesti soovite ajalukku minna sellega, et taastasite nõukogudeaegse asjaajamiskorra?

Eesti rahval on väga vaja neid vastuseid, proua peaminister.

Taustainfoks on lisatud eraldi kirjutis Nursipalu ümbruse looduskeskkonnast ja mõjude
hindamisest.

https://forte.delfi.ee/artikkel/120178916/pevkur-kirjutas-alla-kaitsevae-harjutusvaljasidsaab-tulevikus-rajada-ilma-selleta-et-hinnataks-moju-keskkonnale-ja-elanikele#daltop2

Maarika Niidumaa
Meie Nursipalu MTÜ
juhatuse liige

VAATA AVALIKU KIRJA PDF DOKUMENTI SIIT

0 Jagamist
Seotud artiklid

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Vabaduse kaitseks

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.