Georgia osariigi senati komitee avaldas esimese ametliku raporti seaduserikkumiste ja valimispettuste kohta USA 2020 presidendivalimistel

0 Jagamist
43
0
0

Autor: Kaur Kareda

Georgia osariigi senat avaldas 22. detsembril raporti, milles annab ülevaate laiaulatuslikest valimisseaduse rikkumistest ja valimispettustest, mis leidsid osariigis aset 3. novembri presidendivalimistel ning ka enne ja pärast valimiste päeva. Lisaks on rikutud valimiste korralduse muutmise protsessis ka põhiseadust. Raport järeldab esitatud tõestusmaterjalide ja vande all antud tunnistuste põhjal, et valimiste tulemused on mitteusaldusväärsed. 

Pärast nädalaid kestnud segadust, vastuolulist infot ja juriidilist võitlust väidetavate valimisseaduse rikkumiste ja pettuste üle mitmetes osariikides üle USA on Georgias jõutud esimese ametliku raportini. Sealne senati komitee analüüsis esitatud tõestusmaterjale ja vande all antud tunnistusi. Tunnistajad esitasid vastavad dokumendid (affidavit), millega kinnitavad, et nad on teadlikud, et vande all valetunnistuse andmine tähendab kriminaalkaristust. Komitee järeldas, et seaduserikkumisi ja pettust esines alltoodud punktides.

– Hääletussedelite ja häälte lugemise ülene järelevalve oli kas täiesti puudulik või ei vastanud seaduses ettenähtud nõuetele alates eelhääletuse sedelite avamisest kuni korduslugemisteni. 

Näiteks 30. oktoobril 2020, kui eelhääletamine lõppes Fultoni maakonnas asuvas State Farm Arenas, nägi valimisjaoskonna 9aastase kogemusega töötaja Bridget Thorne, et kohale toodi 40–50 hääletussedelite skannerit Dominion ja talle tundmatud ilma nimesildita inimesed skaneerisid sisse kümneid tuhanded sedeleid, võttes neid suvalistest kohtadest – ei mingit ettenähtud protsessi, häältelugeja vande andmist ega järelevalvet.
Kui Thorne avaldas toimuva kaootilise protsessi suhtes vastuseisu, vastas Dominioni valimisseadmete firma töötaja: “See on okei, me oleme seda teinud terve nädala.”

– Vande all antud tunnistuste kohaselt on tõenäoline, et häälte lugemisel lisati suur hulk võltsitud sedeleid. Muuhulgas märgati kahtlaseid uhiuusi posti teel hääletanute sedeleid, mis olid ilma tavaliste käitlemisjälgedeta täitjate ja lugejate poolt ja mille päritolu ei olnud võimalik kontrollida.

– Hääletussedelite kopeerimine ilma järelevalveta. Põhjenduseks toodi, et sõjaväest postiga saadetud sedelid olid vales formaadis või vigastatud ja need hääled kantakse uutele sedelitele. Sisuliselt hääletasid häältelugejad kellegi teise eest hääletusseadmetel ja keegi ei kontrollinud nende tegevust.

– Arvestati hääli, mis olid esitatud hääletusõigust mitteomavate isikute nimel, sealhulgas ligikaudu 66 000 alaealise häält ja 2 500 kriminaalkurjategija häält. 

– Posti teel hääletanute sedelite allkirjade kontroll ei olnud järjepidev, nagu seadus ette näeb.

– Tohutud häälte summade erinevused korduslugemisel. Statistiliselt võimatud häälte jaotused sedelite suurtes hulkades. 

Jälgides DeKalbi maakonna valimiskogus toimunud korduslugemist 15. novembril, nägi Fulton County volitatud vaatleja Mark Amick valimissedelite kasti märkega 10 707 häält Bidenile ja 13 häält president Trumpile. Ta juhtis sellele kahtlasele häältejaotusele valimisjaoskonna töötajate tähelepanu. Kaks ametnikku, kelle poole ta selle küsimusega pöördus, ärritusid, kui ta jätkas arupärimisi ja olukorra jälgimist. Lõpuks nõustuti kasti sisu üle lugema ning tulemuseks saadi 1 081 häält Bidenile ja 13 häält Trumpile – statistiliselt endiselt kahtlane tulemus, aga valearvestus oli olnud tervelt 9 626 häält. Amick ei olnud kindel, kas nende häälte korduslugemise tulemus kanti ka korduslugemise lõplike andmete hulka. 

Vaatleja Hal Soucie Smyrnast märkas State Farm Arenas häälte lugemist jälgides kõrgeid sedelihunnikuid: ligikaudu 8 tolli kõrgune hunnik Bidenile, aga mitte ühtegi häält Trumpile. Ta teatas, et töötab statistika ja marketingi vallas ja et tavaliselt, kui mingite jaotuste numbrid hakkavad lähenema 90%-le, peetakse sellist andmekogu kahtlaseks. 100% jaotus ei ole antud juhul aga enam mitte statistiliselt ebatõenäoline, vaid võimatu. 

Arvestades seni avaldatud hääletustulemusi, mis on üldjoontes olnud suhteliselt tasavägised (Georgias sai Biden väidetavalt u 15 000 häält rohkem) ja ka mitmetes osariikides juriidiliselt kahtluse alla seatud, ei saa seesugune häälte jaotus selliste sedelihulkade juures olla õige.

– Hääletussedeleid ei hoitud turvaliselt, pitsateid jm turvameetmeid ei kasutatud.

– Esines palju seadmete rikkeid, kus sedelid kas ei läinud loendusmasinatest läbi või ühte sedelit loeti masinate poolt rohkem kui ühe korra. 

– Suur osa tunnistustest kinnitas, et tehti koordineeritud jõupingutusi selleks, et vältida nõuetekohast läbipaistvat protsessi, mis näeb ette nii posti teel hääletanute sedelite avamise jälgimist kui ka häälte lugemise jälgimist.

– Vabariiklastest vaatlejate töö takistamine ja nendega vaenulikult käitumine:
uksed lukustati ja neid kas ei lastud ruumi, kus toimus häälte korduslugemine, või nad saadeti varakult ära. Samuti anti neile tähtsusetuid ülesandeid, mis segasid häälte lugemise jälgimist.
Kui vabariiklastest vaatlejad lubati häälte lugemise ruumi, siis nõuti neilt suure distantsi hoidmist, mis ei võimaldanud toimuvat adekvaatselt  kontrollida.

– Vabariiklastest vaatlejatel ei lubatud pildistada, filmida ega muul moel talletada asitõendeid protsessi kohta, mille jälgimine oli nende ülesanne. See nõue põhines osariigi valimiskogu määrusel, mis on vastuolus valimisseaduse ja valimiste läbipaistva protsessi põhimõtetega.

– Osariigi sekretäri kantselei ei olnud kättesaadav valimiste infotelefonil ega ole vastanud paljudele, kes soovisid kinnitust selle kohta, kas nende hääl on loendatud. Kantselei on ignoreerinud valimiseaduse rikkumisi nii suurel määral, et seda tuleks lugeda vähemalt raskeks hooletuseks.

– Erasektori toetused pakkusid maakonna ametnikele rahalisi stiimuleid, avaldades mõju valimisprotsessile.

“Stop the steal” meeleavaldus 3. detsembril toimunud istungil ajal Georgia Senati hoone ees. Ekraanitõmmis NTD ülekandest.

Eriti häirivad on State Farm Arena sündmused, kuna need näitasid valimistöötajate kavatsust varjata häälte lugemist teatud ajaks avalikkuse eest, mis on tahtlik valimisseaduse rikkumine. Häälte arv, mille oleks võinud selle aja jooksul kokku lugeda, oli piisav, et muuta  presidendivalimiste ja senaatorite valimiste tulemusi Georgia osariigis. 
Videomaterjal annab põhjust järeldada, et suure tõenäosusega toimus ettekavatsetud ja koordineeritud pettus varjatult ja ebaseaduslikult  hääletussedelite lisamisega (ballot stuffing).

Valimispäev: Fultoni maakonna State Farm Arena turvakaamerate video näitab, kuidas Fultoni maakonna valimistöötaja asub lühikesse vestlusse meedia esindajate ja vaatlejatega, kes peale seda panid asjad kokku ja lahkusid. See klapib meedia teadetega, et kõigil kästi hoonest lahkuda õhtul kella 22 paiku. Valimistöötajate tunnistuste põhjal öeldi neile, et häälte lugemine selleks õhtuks lõpetatakse ja jätkatakse hommikul.

Turvakaamerate videod kinnitavad aga, et 4-6 töötajat jäid ruumi või käisid ruumist sisse-välja. Nende järgnenud käitumine näitab etteplaneeritud kavatsust varjata edasist häälte lugemist avalikkuse eest ja tõendab seega valimisseaduse teadlikku rikkumist. Allesjäänud töötajad  tõmbasid linaga kaetud laua alt välja neli varjatud sedelite kasti ja jätkasid loendamist veel kaks tundi. Selle kahe tunni jooksul töötas mitu masinat, millest igaüks suutis töödelda kuni 3000 hääletussedelit tunnis. 

Riigisekretäri kantselei esindaja väitis, et sellel perioodil oli kantselei esindaja ruumis järelevalvet teostamas ja meedia kajastas toimunut laialdaselt — mis aga ei vasta tõele. Nimetatud esindaja tunnistas, et ta ei viibinud sel ajavahemikul ruumis ja ta pole ka turvakaamerate videost nähtav. 

Komiteele esitletud State Farm Arena videomaterjal: pärast seda, kui vaatlejatel ja ajakirjanikel kästi lahkuda ja nad olid ruumist väljunud, jätkasid neli töötajat häälte lugemist, tõmmates linaga kaetud laua alt välja mitu sedeleid sisaldavat kasti ja laadides neid lugemismasinatesse.
Ekraanitõmmised 10. detsembri istungil esitletud videomaterjalist, valimisjaoskonna töötajad tõmbamas linaga kaetud laua alt välja sedelite kaste peale seda, kui vaatlejatel ja meedial oli kästud lahkuda. (Right Side Broadcasting)

Ajaleht The Epoch Times avaldas ülevaate videomaterjalist ja sellega seotud avalikust diskussioonist.

Raporti kohaselt esitas David Cross kirjaliku tunnistuse koos graafikutega, millest üks näitab, et Joe Bideni häälte summa veergu ilmus 4. novembri öösel kell 1:59 järsku juurde 136 155 häält — vahetult peale eespool kirjeldatud öiseid varjatud toiminguid State Farm Arenas.

Senati komitee ei olnud raporti avaldamise ajaks veel jõudnud lähemalt uurida erinevaid avalikult teatatud probleeme seoses Dominioni valimissüsteemi seadmetega. Komiteele esitatud tunnistuste kohaselt võimaldavad need seadmed:

– paljundada võltsitud sedeleid nii, et isegi vastavalt koolitatud personal ei suuda vahet teha, millised on legitiimsed sedelid ja millised mitte;

– kaugjuhtimist juhtmevaba internetiühenduse kaudu;

– programmeerimist algoritmidega, mis jaotavad hääli kandidaatide vahel ringi. 

Alamkomitee tuvastas, et Dominioni valimissüsteemi omava firma ajaloo ja juhtimise juures on palju ebaselget ja kahtlast, mis tekitab tõsiseid küsimusi võimaliku välise sekkumise osas USA 2020 valimistesse. 

3. detsembril 2020 senati komitee istungil vande all antud suulised tunnistused ja paljud hiljem vande all kirjalikult esitatud tunnistused ning videomaterjalid annavad rohkelt tõendeid selle kohta, et 2020. aasta Georgia üldvalimistel esines seaduserikkumisi ja pettust niivõrd suurel määral, et avaldatud valimistulemused tuleks tühistada. Kõik seni teadaolevad seaduserikkumised ja pettused paistavad olevat toimunud demokraatide kandidaadi Joe Bideni huvides. 

Raport kutsub üles Georgia seadusandlikku kogu täitma oma põhiseadusest tulenevaid kohustusi. Kui üldkogu enamus toetab raportit, tuleks valimistulemuste kinnitamine tühistada ja üldkogu peaks määrama kindlaks sobivad valijamehed, kes 2020 presidendivalimiste valimiskogusse sertifitseeritakse. 

Istungite täiemahulised ülekanded:

LIVE: Trump legal team presents case at Georgia Senate hearing (Dec.3 ) | NTD
Right Side Broadcasting Network
LIVE: Georgia House of Representatives Hearing on Election Irregularities 12/10/20
Allikad:

GA Senate Committee Releases Damning Report On Election Fraud – Election ‘Untrustworthy’…Recommends Decertifying Electors
https://creativedestructionmedia.com/news/politics/2020/12/22/ga-senate-committee-releases-damning-report-on-election-fraud-election-untrustworty/

The Chairman’s Report Of The Election Law Study Subcommittee Of The Standing Senate Judiciary Committee 
Summary Of Testimony From December 3, 2020 Hearing
https://creativedestructionmedia.com/wp-content/uploads/2020/12/THE_FINAL-REPORT-1.pdf

Georgia Video Footage Shows Poll Workers Staying Behind, Producing Boxes of Ballots
https://www.theepochtimes.com/state-farm-arena-footage-shows-poll-workers-staying-behind-pulling-out-suitcases-with-ballots_3603293.html

Video shows poll workers pulling out boxes of ballots | Georgia election hearing | NTD
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA

LIVE: Trump legal team presents case at Georgia Senate hearing (Dec.3 ) | NTD
https://www.youtube.com/watch?v=Ur4vl5UTN8g

Right Side Broadcasting Network
LIVE: Georgia House of Representatives Hearing on Election Irregularities 12/10/20
https://www.youtube.com/watch?v=pFs0Jag1Msc

43 Jagamist
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Nagu käod munesid sotsialistlikud massoonid oma valed meie teadvusse

Iga kuu teeme vestlussaate, kuhu kutsume rääkima inimesi erinevatest eluvaldkondadest. Meie järjekordne vestluspartner on Jüri Lina. Planeeritud videointervjuu jäi tegemata, sest Jüri Lina ei saanud Rootsist Eestisse sõita covidi piirangute tõttu. Kuid ta oli lahkelt nõus andma kirjaliku intervjuu. Intervjuu küsimused koostas Veiko Huuse, kes on Fonte.Newsi vastutav väljaandja.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.

Mis on vabaduse hind?

Käsitleme ka kaubanduskeskustes toimuvaid sündmusi, milles väheteadlikud poetöötajad koostöös turvatöötajatega, kes tihti lisajõududena kasutavad relvastatud politseijõude, on alustanud rünnakut, et mitte öelda pogromme, kaubanduskeskuste külastajate suhtes, kes tegelikult neile kõigile palka maksavad ja sissetuleku kindlustavad. Pogromme põhjendatakse absurdimaigulise näokatmise nõudega, vaatamata teaduslikule põhjendusele, et näokattena kasutatava kanga struktuur on tuhandeid kordi suurem kui võimalik viirus. Veiko Huuse uurib koos saatekülalistega, mis võib olla selle absurditeatri tegelik eesmärk. Miks peab inimkond muutuma näotuks?

Covidism: kas uus religioon?

Kunagi ammustel aegadel valgus mööda ilma laiali üks ja sama religioonimuster. Igale maale sisenedes riietus see veidi teisiti ja ka käitus teistmoodi – vastavalt kultuurile ja inimeste arenguastmele. Leidus inimesi, kes võtsid selle mustri õpetusi arenguprotsessi astmekividena, mida saab kasutada elus edasiliikumisel ja oli ka neid, kes võtsid kõike sõnasõnalt ning nõudsid teistelt inimestelt samuti nende sõnade järgimist. Esimesed olid religioossed inimesed, kes oma käitumisega teisi ei kahjustanud. Viimased aga olid religioonifanaatikud, kes tegid elu põrguks nii iseendal kui ka teistel...