Vabaduse kaitseks

Tarvi Kaasiku

Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.
0 Jagamist
0
0

Artikli eesmärk on näidata, millega riskib inimene, kes nõuab ka teistelt nina ja suu katmiseks mõeldud maski kandmist. Järgneva teksti eesmärk ei ole halvustada maskikandjaid, sest igal inimesel on täielik õigus kanda mida iganes, olgu need põhjused millised tahes.

On teada, et paljude inimeste jaoks on maskikandmise kohustus vastuoluline nõue, kuid nad kannavad seda siiski, sest seda nõuab mingi korraldus. Siinkohal saavad nemadki selgitava vastuse selle kohta, kas nad maski ka tegelikult peaksid kandma.

Siinkohal anname ka kohe alguses väljaprintimiseks vastava dokumendi maskinõude kohta.

Korralduse mõiste tegelik tähendus

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele on korraldus defineeritud järgnevalt:

§ 30.   Vabariigi Valitsuse korraldus

 (3³) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid.

Korralduse mõiste tähendus: Korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk.

Juhul, kui inimene pole valitsusasutuse töötaja, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavate isikute poolt välja antud korraldust. 

Täiendav info: “Korralduse fenomen”

Juhul, kui inimene on võtnud enesele siiski Vabariigi Valitsuse alluva rolli ja kinnitanud seda allkirjaga, siis teadmiseks:  „Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega nr 417 maskikandmise siseruumides. Maskikohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Selle tõendamiseks piisab suusõnalisest ütlusest.“

Täiendav info: platvorm Koroonateave ning spetsiaalselt maskikohustuse kohta.

Inimeste põhiõiguste kaitsmine

Kuna kõikide seaduste alusdokument on Eesti Vabariigi põhiseadus, siis toome siinkohal meenutuseks välja inimeste vääramatud õigused, mida tänasel päeval teadmatusest pidevalt rikutakse. 

PÕHISEADUS ütleb meile:

§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

§ 15.  Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.

§ 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Kui ma ei kanna maski, siis ei tähenda see seda, et ma tahaksin kedagi tahtlikult haigeks teha – tahan lihtsalt vabalt hingata.

Kui ma nõuan inimeselt maski kandmist, tähendab see seda, et ma tahtlikult soovin, et ta piiraks enese välja- ja sissehingatavat õhku, mis tähendab otsest vabaduse piiramist.

Kui keegi esitab teisele inimesele nõude kanda maski, paneb ta ühtlasi toime vabaduse piiramise katse, millega kaasneb kohene isiklik vastutus.

!!! Nõue kanda maski tähendab füsioloogilises mõttes ka nõuet loobuda õhu vabalt hingamisest – mis on otsene vabaduse piiramine !!!

Iga inimene kannab täit vastutust selle eest, mida teiselt nõuab, nii seaduslikus kui ka inimsuse mõttes.

Kui on rikutud nimetatud õigusi ja vabadusi nii, nagu on selgunud viimasel aastal avalikkust jälgides, siis on igal inimesel õigus põhiseadusele tuginedes pöörduda otse kohtusse või esitada avaldus otse rahva teenistujatele ehk politseiametnikele, kes ametivande kohaselt järgivad kõiges põhiseadust. Milliseid seaduspunkte saavad nad rakendada sellisel puhul süüdistatava suhtes? Selgitan.

Üldiselt on pood avalik territoorium, kuid olgu sellega kuidas on, lähtume siinkohal eraomandi mõistest. Kui mina kehtestan enda territooriumil eeskirja, mis peaks kahjustama/mõjutama inimese tervislikku seisundit, saab mind kohe ka seaduse alusel vastutusele võtta. Kui keelan siseneda oma territooriumile rulluiskudega, ei avalda see mõju inimese tervislikule seisundile. Kui aga minu kodune reegel on, et keegi ei saa siseneda enne, kui tõmbab enesele kilekoti pähe – mis on küll äärmuslik näide, kuid maski kandmisega võrreldes oma olemuselt sama – siis olen vastutav seaduse ees selles suhtes, et minu kavatsus on piirata inimese hingamisvabadust, mis otsejoones liigitatakse vabaduse piiramise alla.

Kergemal juhul saab mulle määrata sellise teo eest § 257. Omavoli: Oma tõelise või oletatava õiguse teostamise eest ebaseaduslikus korras, kui see on olnud seotud vägivalla, vara hävitamise või rikkumise või sellega ähvardamisega, isikult vabaduse võtmise, isiku vabaduse piiramise või sellega ähvardamisega või kui sellega on põhjustatud muu oluline kahju, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Veidi raskemal korral aga § 133. Orjastamine (1) Vägivalla või pettusega inimese asetamise eest olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. (2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 1) kahe või enama isiku suhtes või 2) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, – karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Kuid kui nõue on tehtud üleüldise ajupesu kehtestamiseks, siis vaieldamatult saab sellisel juhul minu peal rakendada: § 89. Inimsusvastane kuritegu Süstemaatilisel viisil või massiliselt ja riigi, organisatsiooni või grupi õhutusel või juhtimisel toimepandud inimõigustest ja -vabadustest ilmajätmise või nende õiguste ja vabaduste piiramise eest, samuti tsiviilelanike tapmise, piinamise, vägistamise, neile tervisekahjustuse tekitamise, nende sunniviisilise ümberasustamise, väljasaatmise, prostitutsioonile sundimise, neilt alusetult vabaduse võtmise või muu väärkohtlemise eest – karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Seega mängitakse ohtliku tulega. Kui üks inimene esitab maskikandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsusevastases kuriteos.

Loomulikult ei saa siinkohal lükata vastutust maskikandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestajad pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda.

Turvatöötaja vastutus

Kuna viimasel ajal on esinenud palju juhtumeid, mil turvatöötaja on inimestelt nõudnud maski, siis on ilmne, et turvatöötaja pole tutvunud turvaseadusega.

Selguse huvides toome siinkohal välja vastava seaduspunkti, mida praegu on rikkunud paljud turvatöötajad avalikes poodides ja mujalgi.

§ 33Turvatöötaja kohustused. Turvatöötaja on kohustatud:

1)    keelduma täitmast seadusega vastuolus olevaid ülesandeid;

Loomulikult on turvatöötaja kohustatud täitma erinevaid firmasiseseid kohustusi, kuid kui kohustusel on ilmne vastuolu seadusega, siis seda täites paneb turvatöötaja toime seaduserikkumise, millega kaasneb isiklik vastutus.

Kuidas edasi?

Siinkohal anname väljaprintimiseks vastava dokumendi maskinõude kohta. Kui üha enam inimesi viivad selle turvatöötajale, siis tahes-tahtmata murdub ta sellise südametunnistusele koputava seadusteloetelu all ning hakkab oma tegude üle ka mõtlema ja teadlikult vastutama. 

Kindlasti tasub dokumenti jagada poemüüjatele, politseiametnikele ja kõikidele teistelegi, kel on kombeks maskikandmist nõuda.


Armas lugeja!
Täname Sind, et jälgid Fonte.Newsi! Oleme tänaseks pakkunud üle kahe kuu sõltumatut ajakirjandust. Meie visioon on peagi kasvada ka rahvusvaheliseks uudistekanaliks. Selleks, et meie töö saaks jätkuda sõltumatul kujul ja senises rütmis (keskmiselt üks artikkel päevas), on meil just Sinu toetust vaja.

Oleme läbipaistvad – selleks, et Fonte.News püsiks elujõuline, on vaja 700 regulaarset püsitoetajat summaga vahemikus 10-25€ kuus. Kui Sul on võimalik meid toetada ja Sa väärtustad meie tööd, siis palun kliki siia. Iga toetus on teretulnud ning aitab kaasa uue ühiskonna loomisele. Kui Sul on küsimusi toetuse kohta, siis palun pöördu aadressil anna.siitan@fonte.news Anna poole.
0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.

Korralduse fenomen

Tasub tähele panna, et mõisted „korraldus“ ja „seadus“ on täiesti erinevad asjad. Vabariigi Valitsuse ametiisikute poolt välja antud mistahes korraldused ei laiene neile, kes ei tööta selle asutusega seotud isikute alluvuses, olgu siis tegu juriidiliste isikute... või päris inimestega.