Foto: Sylvi Silvennoinen-Kassinen

Soome meditsiiniteadlane: Muudatused rahvusvahelistes õigusaktides ohustavad enesemääramist ning õigusriiki

Revo Jaansoo

0 Jagamist
0
0

Selles artiklis tutvume WHO “pandeemialepingu“ eelnõuga ja muudatustega rahvusvahelistes terviseeeskirjades (IHR). Järgnevalt esitame Soome meditsiiniteadlase Sylvi Silvennoinen-Kassineni ettekande MKRi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) õhtul.

Videot saad täisekraanil vaadata siit või siit.

„Ärge küsige, mida teie riik saaks teie heaks teha, vaid mida saate ise oma riigi heaks teha.“ – John F. Kennedy, USA president

“Küsimus on: Kas fiktsioon Riiki saabki paremaks muuta ja kas seda on vaja muuta, sest Rahvas pole Riigi juhtija ja ei saa kunagi olema Riigi juhtija? Riik tuleb kustutada ja tegeleda Eestimaa loomisega ilma parasiitideta, fiktsioonideta ja poliitikata, juhtida oma sünnimaad Rahva Kõrgema Otsustusõiguse ja koosloomise alusel.” – Veiko Huuse

Poliitikute tegevuse tulemusel on järjekordne näide – et inimene pole oluline

20. novembril 2023 korraldatud MKR-i WHO õhtu alguses esitas meditsiinispetsialist Rauli Mäkelä illustreeriva pildi kahest rahvusvahelisest lepingust, rahvusvahelisest tervisemäärusest (IHR) ja pandeemialeppest, mida WHO kiiresti edasi lükkab, advokaat Philipp Kruse poolt, kes tunneb WHO võimupüüdlusi. IHRi ettevalmistustööd propageeritakse pimeduses, kuid uuest pandeemialepingust räägitakse avatumalt.

Pandeemialeping otsustatakse WHO Peaassambleel 2024. aasta mais. Kui WHO Peaassamblee kiidab IHRi muudatused heaks, jõustuvad need automaatselt, kui liikmesriik neid tähtajaks tagasi ei lükka. IHR on õiguslikult siduv seadusandlus WHO 194 liikmesriigis. Pandeemialeping on aga täiesti uus leping ja see tuleb riigi tasandil ratifitseerida.

Meditsiini- ja kirurgiadoktor, kliinilise mikrobioloogia spetsialist, immunoloogia dotsent Silvennoinen-Kassinen rääkis, kuidas Soome president Sauli Niinistö pääses 2023. aasta sügisel parlamendis vastu artiklite muudatusi, mis mõjutavad oluliselt lühendada otsuste jõustumise ja lõppemise aegu. Nende artiklimuudatustega nõustumine muudab liikmesriikide jaoks tulevikus IHRi muudatustest taganemise keerulisemaks.

IHRi kavandatavad muudatused annaksid liikmesriikide võimu üle WHO peadirektori kätte

Silvennoinen-Kassinen näitab, kuidas kavandatavad IHR muudatused mõjutaksid kõiki eluvaldkondi. Need ohustaksid riikide ja kodanike enesemääramisõigust, põhi- ja inimõigusi ning õigusriiki. See on tohutu võimu, vabaduste ja õiguste üleandmine. Järgnevalt Silvennoinen-Kassineni kommentaarid kavandatutele IHR artiklitest.

 • Artiklid 1–42 tegelevad sellega, kuidas õigusaktid muutuvad liikmesriikides õiguslikult siduvaks, st kohustuslikuks.
 • Artiklid 43 ja 13 käsitlevad liikmesriikide suveräänsuse ehk iseseisvuse kaotamist, WHO eriolukorra määrused väljuksid liikmesriikide otsustusõigusest ning liikmesriikidel oleks kohustus teha koostööd.
 • Artikkel 12 annab peadirektorile ainuõiguse kuulutada oletatav (tõendamata) oht pandeemiaks või erakorraliseks seisukorraks ning tal on õigus tellida nende olukordadega seotud ennetust, valmisolekut ja ravi.
 • Artikkel 44 ja uus artikkel 44a annavad liikmesriikidele kulu-, kontrolli- ja aruandluskohustused, mis võtavad ära liikmesriikide eelarvepädevad volitused.
 • Artiklid 13 a, 6 ja 12 ning lisa A panevad liikmesriikidele kohustuse tooteid WHO-le levitada või üle anda.
 • Artikkel 1 sisaldab pikka nimekirja materiaalsetest ja immateriaalsetest toodetest, mille suhtes kohaldatakse liikmesriikide levitamiskohustust.
 • Artikkel 53 bis-quater sätestab,et liikmesriigid peavad moodustama vastavuskomitee, mis jälgib ja annab regulaarselt WHO-le aru, kuidas liikmesriik on kohustusi täitnud.
 • Artikli 18 kohaselt võib igaüks meist allutada tervishoiuprotseduuridele, ravile ja uuringutele, vaktsineerimisele, profülaktikale ja sundravimitele.
 • Artiklites 35 ja 36 ning lisa 6 on sätestatud kohustus näidata vaktsineerimistunnistusi, mida kasutatakse liikumise kontrollimiseks. Samuti saab piirata liikumist ning kehtestada karantiini ja isolatsiooni. Lisaks toimuvad sotsiaalsed sulgemised.
 • Artikkel 44 2 e ja uus lisa 1 tähendavad, et sõnavabadust kontrollitakse, mis tähendab tsensuuri.
 • Artikliga 3 eemaldatakse liikmesriikide kodanikelt inimõigused, inimväärikus, austus ja põhilised kodanikuõigused.

Varem nõu ja juhiseid jaganud WHO püüab saada õiguslikult siduvaks osapooleks kõigis eluvaldkondades, hõlmates inimesi, loomi, keskkonda ja ka kliimamuutusi. – Sylvi Silvennoinen-Kassinen

WHO on korduvalt rikkunud rahvusvaheliselt kokkulepitud reegleid

Silvennoinen-Kassinen nendib, et WHO rikkus artiklit 55 juba 2022. aastal, näidates, et see ei järgi rahvusvaheliselt kokkulepitud reegleid. Silvennoinen-Kassinen küsib, miks ei esitanud Soome läbirääkijad juba 2022. aastal seaduslikkuse väidet, kui WHO rikkus artiklit 55.

2024. aastal rikkus WHO uuesti artiklit 55. IHR artiklis 55 nähakse ette, et liikmesriikidel on 4 kuud aega tutvuda kavandatavate muudatustega, mille üle hääletab WHO Peaassamblee, mis puudutab rahvusvahelist tervisekoodeksit. WHO aga ei pea kinni artiklis nõutud tähtajast ning IHRi muudatused lähevad hääletusele juba 2024. aasta maikuu Peaassambleel, vaatamata sellele, et riikidele ei ole antud tutvumisaega. Seetõttu ei ole liikmesriikidel veel teada IHRi muutmisettepanekute lõplik versioon, mis tuleb maikuus toimuval üldkogul hääletusele.

Rääkides enam kui 300 muudatusest rahvusvaheliselt õiguslikult siduvates õigusaktides, hämmastav, kuidas liikmesriikidele ei ole antud rahvusvaheliselt siduva seadusandlusega tagatud aega eelnõuga tutvumiseks ning kavandatavate muudatuste üle pole avalikku arutelu alanud ning [hinnatud] nende mõju kodanike igapäevaelule, õigustele ja kohustustele. Asi käib täielikus vaikuses.

Kavandatavate IHRi muudatuste tulemusena on meil oht jäädavalt kaotada näiteks õiguse oma keha kontrollida ja Soome enesemääramisõiguse rahvatervise osas. Kui WHO järgiks korralikult IHRi artiklit 55, saaks IHRi muudatuste üle otsustada alles 2025. aasta mais. Nii jääks liikmesriikidele ja kodanikele lisaaasta aega tutvumiseks ja võimalusel asja mõjutamiseks.

Arutelu pandeemialepingu ja rahvusvahelise tervisekoodeksi muudatuste üle – kuidas me säilitame põhiõigusi ja enesemääramisõigust?

MKR-is korraldatud teine WHO õhtu pakkus hulga ekspertkõnesid ja arutelu pandeemialepingu ja rahvusvahelise tervisekoodeksi muudatuste üle. Teemaks oli WHO kui globaalse diktatuuri instrument – kuidas me säilitame põhiõigusi ja enesemääramisõigust ?

Õhtuseid ekspertkõnesid visandas hetkeolukord. Meie esinejad ja erikülalised olid:

„Ajakohane teave IHR koodeksist taganemise kohta.“ Sylvi Silvennoinen-Kassinen, meditsiini- ja kirurgiadoktor, kliinilise mikrobioloogia spetsialist, immunoloogia dotsent ja psühhoterapeut.

„Pandeemialeping, mis alles kujuneb, on näiliselt leplik, mürk on IHRis.“ Spetsialist Rauli Mäkelä.

„ELi ülemaailmne tervisestrateegia: WHO on globaalse juhtimise keskmes – kuidas me kaitseme oma enesemääramisõigust ja põhiõigusi?” Jarkko Silvola, terviseteaduste magister.

Pärast ekspertkõnesid arutasime lahendusi kavandatavate muudatuste ärahoidmiseks ning inim- ja põhiõiguste säilitamiseks. Õhtu jooksul mõtisklesime selle üle, kuidas saaksime nende oluliste teemade teadvustamist oma ühiskonnas ja kogukondades kõige tõhusamalt tõsta ning kuidas saaksime üksikisikuna ja üheskoos olukorda mõjutada ning vastutust võtta nii isiklikult kui ka kohalike kogukondadena?

Kõik õhtused kõned leiate neilt kanalitelt Rumble’ist ja Kansantube’ist

Vaata dr Sylvi Silvennoinen-Kassineni olulist kõnet teemal /…/

Asjadest õppides saame toimuvast aru ja seeläbi püüda mõjutada, et tulevik oleks hea ja õiglane.

Me ei saa anda oma otsustusõigust globaalsele tsentraliseeritud võimule.

Lugupidamisega MKR koostöövõrgustik

Vaata ka järgmist:

https://mkrsuomi.fi/lehdistotietode-laaketieteen-tohtori-miksi-stäverningen-on-aiheellista-erota-whosta/

https://mkrsuomi.fi/erikoislaakari-tartuntauteja-ja-rokotuksia-ei-saa-kayttaa-vallan-valineena/

https://mkrsuomi.fi/erikoislaakari-kiiltokuvamainen-mielikuva-whosta-alkaa-hajota/

Toimetas Revo Jaansoo (26.03.2024)

Allikas: mkrsuomi.fi

Allikad:

Kui soovid mõnel aktiivsel teemal kaasa rääkida või midagi küsida või soovitada, võta ühendust MKR koordinatsioonimeeskonnaga aadressil info@mkrsuomi.fi 

Loe lisaks:

0 Jagamist
Seotud artiklid

Tervishoiutöötajate rahvusvaheline hoiatusteade kõigile inimestele ja valitsustele kogu maailmas

Kuulus rahvusvaheline loosung: «Püsi kodus, päästa elusid» oli puhas vale. Vastupidi, sulgemine tappis mitte ainult paljusid inimesi, vaid hävitas ka füüsilise ja vaimse tervise, majanduse, hariduse ja muud eluaspektid. Näiteks on lockdown USA-s tapnud tuhandeid Alzheimeri tõvega patsiente, kes lisaks surid eemal oma perekondadest. Ühendkuningriigis tappis lockdown 21 000 inimest. Lockdown’i mõjud «on olnud absoluutselt kahjulikud. See ei päästnud inimelusid, mille kohta algselt teatati, et suudetakse päästa ... See on massihävitusrelv ja me näeme selle tervislikke ... sotsiaalseid ... majanduslikke mõjusid ... mis moodustavad tõelise teise laine» (prof Jean-François Toussaint, 24. september 2020). Selline inimeste vangistamine on inimsusevastane kuritegu, mida isegi natsid ei sooritanud!

Avalik teave üldhariduskooliga seotud inimestele

Oleme nüüdseks jõudnud olukorda, kus juba koolilapsi peetakse ohtlikuks nii neile endile, eakaaslastele kui ka neile, kes nimetavad end „täiskasvanuteks“. Märkimisväärne on siinkohal fakt, et laste ohtlikkuse nn riskifaktor rajaneb üksnes eeldusel, et nad võivad olla ohtlikud ning lähtuvalt sellest rakendatakse nende peal erinevaid „ohtlikkust ennetavaid“ meetmeid, olgu selleks siis lõputu testimine või hingamisvabaduse piiramine. Muidugi pole ükski ennetav meede saanud teaduslikku heakskiitu, vaid pigem vastupidi – häid teadusuuringuid nende usaldusväärsuse kohta napib, mis ütleb selgelt: need meetmed EI OLE põhjendatud.

Looduslaps linnas

Ühel hetkel aga tekkis 13-aastasel perepojal Arturil küsimus selle kohta, et kas nad ikka on õnnelikud, nagu vanaisa pidevalt väitnud oli. „Kui soovid teada, mine linna,“ oli vanaisa talle kerge muigega vastanud. Seepeale Artur asuski rännakule suure linna poole, süda täis avastamisindu.