Minu arvamus Eesti e-hääletuse ja selle ümber toimuva “müra” kohta. Probleem on mujal.

Inimeste otsus Tõe põhjani jõuda, pole neil selleks piisavalt kontseptuaalseid teadmisi – seda lihtsat, paljast tõde, mis paljastab ilustamata kõik sündmuste esitused sellisena, nagu nad tegelikult on.

Meetod – lihtsast keeruliseni ja keerulisest lihtsani – on ainuke abi, mis aitab südametunnistusega inimesel, uudishimulikul meelel, praktiliselt, eksimatult leida kuhjade tagant rääkivatest peadest ainsa terakese. Tõde, see vundament, millel kasvab kavatsuste ideoloogiline kasv, inimene on indiviid. Selles mõttes indiviid, sest inimese tõelise eesmärgi saab avastada alles siis, kui ta on selles suunas juba mitu sammu astunud.

D. Klenski näitas teed venelaste kaitsele Eestis. Tema “tõde” on mähitud süüdistavatesse väidetesse Eesti võimude vastu jätta venelased rahule ja anda neile seadusandlikul tasandil samad õigused, mis eestlastele. Asi jõudis sinnamaani, et Klenski süüdistas osa Kirde-Eesti venelastest lausa reetmises, s.t. nende mentaliteedi eestistamises. Klenski oma pikas artiklis “Lõhenemine” mainis vaid kahel korral “paljast tõde”, ühesõnaga – “globalistid” ja ülejäänud narratiivi oli pühendatud ainult “punasele kaltsule”, mille nimel ta on rünnanud 30 aastat juba.

Täpsemalt võtan arvesse tema stereotüüpset trükimõtte malli, kuna seda kasutab Eesti ajakirjanduses peaaegu kogu protesti-venekeelne segment. Seda kasutavad ka “KOOS” Liikumise juhid, kes seavad esikohale venelaste ja eestlaste võrdõiguslikkuse põhimõtte.

Enam kui kümme aastat tagasi, olles üks Öise Vahtkonna eestvedajaid, kaitsesin ka mina oma retoorikas samal tasemel humanistlikke postulaate Inimvabadus, Võrdsus jne.
Kuid aja jooksul, tõsiselt otsides põhjuseid, miks venelastel on eestlastega sama elatustaseme saavutamiseks kehvemad võimalused, sain aru, et venelaste halvimad võimalused Eestis ei erine Ukrainas elavate venelaste halvimatest võimalustest. Kasahstanis, Gruusias – kõik endised liiduvabariigid, sealhulgas Vene Föderatsioon ise! Tšetšeenias, minu kodumaal – Siberis, teistes piirkondades tunneb vene inimene, et ta pole oma maa omanik!

Sellest järeldub, et kogu protesti-venekeelse meedia retoorika Eestis, muudes postsovetlikes fragmentides, põhineb ainult Kremli hüpoteetilisel võimalusel mõjutada endise NSV Liidu riikide võimude parandamise nimel otsustavalt venelaste võimalusi saada võrdsed õigused nagu kohalikel põliselanikel.

Aga “Alasti Tõde” kutsutakse – alasti, sest see paljastab kogu silmakirjalikkuse ja vale, millest koosneb kogu Venemaa kaasmaalaste “kaitse – poliitika” propaganda välismaal!

Siit järeldub ka see, et kaasaegne Vene Föderatsioon on pärast 33 aastat kapitalistliku turuga lõimumist samasugune jabura juhtimise mudel, mis on levinud üle maailma!

Putini Vene Föderatsioonil pole tõelisi võlakirju, mille üle ta võiks kogu maailma ees uhkust tunda! Nagu ka kurikuulsad lubadused kaitsta kaasmaalasi, seega trump moraalsete, kultuuriliste väärtustega, on see kõik bluff ja banaalne mõttevorm, mille eesmärk on hoida kaasmaalaste mälus tontlikku isamaa “suitsulõhna”! Tegelikkuses sarnaneb Venemaa dehumaniseerimise propaganda globalistlikule narratiivile. Selle tõestuseks on Kremli võimude julgustamine kunstnik – pervertidele, nagu Little Big, LJ ja teised.

Mõned protesti-venekeelsed meediakanalid erinevates riikides on “nõukogude mineviku maitse” narkootilise mõju all ja põhimõtteliselt on need kõhukontseptsiooni ideoloogia kallutatud järgijad, kes saavad oma “heaolu” doosi “küna” omanikult.

Meistrer – globalistid, Kabal – maailmavalitsus, süvariik, Rothschildid ja Co. Kirjutan pidevalt ja sama järjekindlusega vaikib protesti venekeelne meedia põhiküsimuses – JUUDID!

Huvitav, kui palju leiab globalistide seast venekeelseid “häirijaid”, mittejuute?
Aga mind ei huvita erakondade KOOS ja EKRE hiireviu elektrooniliste häälte ebaausa lugemise pärast. Inimesena on kahju, et need jõud ei saanud rohkem, kui nad tegelikkuses said, kuid esialgu, teades häältepettuse võimalusest läbi elektroonilise hääletamise tulemuse, ei intensiivistanud nad oma infotegevust sellise meetodi vastu – massiline pettus!

Piisab vaid meenutada, kuidas globalistid USA-s – maailma Kabali koopas Trumpi „posti“ häältesse suhtusid, et hiljem samale „protesti“ reha otsa ei astuks.

Tegelikult paljastab ainult EKRE tõe Süvariigi olemasolu kohta, kuid nad kardavad sealt eemaldada “argpükse”, kuna “juutide küsimus” on suure poliitika keelu all. Vaata tähelepanelikult ETV+ häältelugemise valimisjärgset reportaaži. Näete, et peaaegu kõik raamidesse ilmuvad näod on juudi identiteediga!

“Radio Liberty”, portaal – “Delphi”, D. Klensky mainitud kirjastus “Postimees” on omanike kontrolli all, samuti juudi identiteediga. Olen oma artiklites sellest rohkem kui korra kirjutanud, aga probleem on selles, et muid infojutulisi rääkivaid päid, kes seda teemat tasuta kajastaksid, pole praktiliselt olemas, ainult ideoloogilistel põhjustel. Ainus erand on Eesti portaal – Fonte News, ideoloogiline allikas, Vaba Ühiskonna loomise edendaja Eestis.

Aga meie häälest ei piisa, et suured rahvamassid, mis on kuhjatud poliitilise info prügihunnikuga, saaksid alasti “kuningat” oma silmaga näha ja pealegi aru saada, kes TEMA on!
Ja ilma “juutide küsimuse” teadmata ei leia te kunagi vastuseid teistele küsimustele!

Мое мнение об эстонском электронном голосовании и «шуме» вокруг него. Проблема в другом.

В совокупности, для   решения человека докопаться до Истины,  не хватает концептуальных Знаний – той   простой, голой правды, обнажающей, без прикрас, все событийные представления  такими, какими они есть на самом деле.  Метод – от простого к сложному, а от сложного к простому – единственное подспорье, помогающее человеку Совести, пытливого ума, практически, безошибочно найти  за завалами куч  словесной шелухи от  говорящих голов, единственное Зерно Истины, ту Основу, на которой и произрастает мировоззренческая поросль намерений человека – индивида.  В том смысле – индивида потому, что истинную Цель человека обнаружить можно только тогда, когда он уже сделал несколько шагов  в её направлении.  

           Д.Кленский показал  свой путь в направлении защиты русских в Эстонии. Его “правда” завёрнута в обвинительные притязания к эстонской власти оставить русских в покое и дать им, на законодательном уровне,  те же права, что  и у эстонцев. Дело дошло до того, что Кленский даже  обвинил часть русских жителей Северо – Востока в  предательстве,  т.е. в  эстонизации их менталитета.  

          В большой статье  автор “Раскола” только дважды упомянул о “голой Правде”, одним словом – “Глобалисты”, а всё остальное повествование было посвящено только “красной тряпке”, на которую он и  набрасывается на протяжении уже 30 лет.  

          Я специально беру во внимание  его  стереотипный шаблон печатной мысли, поскольку им пользуется практически весь протестный русскоязычный сегмент в эстонской прессе.  Им пользуются и лидеры Движения КООС, во главу угла ставящие принцип равноправия русских с эстонцами.   Более десяти лет назад, будучи одним из лидеров Ночного Дозора я также, в своей риторике, на таком же уровне, защищал  гуманистические постулаты о Свободе Человека, Равноправии и т.д. 

        Но, со временем,  серьёзно занимаясь поиском причин возникновения у русских худших возможностей достижения того же уровня жизни, что и у  эстонцев, я пришёл к пониманию, что худшие возможности русских в Эстонии ничем не отличаются от худших возможностей русских, живущих в Украине, в Казахстане, Грузии – всех бывших советских республиках, включая саму РФ!  В Чечне, моей Родине –  Сибири ,в  других регионах,  русский человек чувствует себя не хозяином своей земли! 

        Отсюда следует, что вся риторика протестного русскоязычного СМИ в Эстонии, в других постсоветских осколках,  зиждется лишь на гипотетической возможности Кремля, решительно повлиять на власти стран бывшего СССР  во имя   улучшения  возможностей русских получить равные Права, что и у  местных  аборигенов.  

      Но “Голая Правда” и называется – голой, поскольку она обнажает всё то лицемерие и ложь, из которых и состоит вся российская пропаганда политики “защиты” соотечественников за рубежом!  

          Отсюда, также,  следует, что современная РФ, за 33 года  интеграции в капиталистический Рынок, представляет собой ту же модель дерьмократического управления, что распространена и по всему миру!  

       Нет у путинской РФ  реальных Скреп, которыми она  могла  бы гордится перед всем миром! Как и пресловутые обещания защитить  соотечественников, так и козыряние морально – нравственными, культурными  ценностями, всё  это блеф и банальная мыслеформа, направленная на удержание в памяти соотечественников фантомного запаха “дыма отечества”!  В реальности, российская пропаганда расчеловечивания схожа с глобалисткой. Поощрение Властью Кремля артистов  – извращенцев, таких, как Литл Биг, Элджей и др.- тому доказательство.  

           Некоторые протестные русскоязычные СМИ, в разных странах, находятся под наркотическим воздействием “аромата  советского прошлого”, а в основном, это ангажированные последователи идеологии Желудочного Концепта, получающие свою пайку “благополучия” от Хозяина “кормушки”.

Про Хозяина – глобалистов,  мировое правительство, Глубинное государство, Ротшильдов и Ко я пишу постоянно, и с таким же постоянством протестные русскоязычные СМИ замалчивают ГЛАВНЫЙ вопрос – ЕВРЕЙСКИЙ! 

     Интересно, сколько найдут   русскоязычные “возмущенцы”, среди глобалистов, не евреев?  

         Но мне не интересна мышиная возня КООС и ЭКРЕ по поводу не справедливого подсчёта электронных голосов избирателей. По человечески, жаль, что эти силы не получили больше, чем получили в реалии, но   изначально, зная о возможности подтасовки голосов через электронный  результат голосования, они не активизировали свою информационную деятельность против такого метода  массового обмана!  Достаточно вспомнить , как обошлись глобалисты с “почтовыми” голосами за Трампа в США – логове мирового Кагала, чтобы, потом,  не наступать на те же “протестные” грабли.   

       По сути, только ЗКРЕ обнажает Правду про существование Глубинного государства, но “трусы” с него  снять они боятся, поскольку “Еврейский вопрос” находится под запретом Большой Политики.  Посмотрите внимательно  послевыборный репортаж подсчёта голосов на ЭТВ+.  Вы убедитесь, что почти все фигурирующие в кадрах лица – с еврейской идентичностью! 

      “Радио Свобода”, портал – “Делфи”, издательство “Постимеес”, упомянутые Д.Кленским, находятся под управлением хозяев, также  с еврейской идентичностью.  В моих статьях я не раз писал об этом, но проблема в том, что практически нет других информационных говорящих голов, которые освещали бы эту тему безплатно, лишь по идейным соображениям. Исключение составляет только  эстонский портал – Фонте Ньюс, идейный источник, пропагандист создания Свободного Общества в Эстонии.  

       Но нашего голоса  мало,  чтобы большие массы  населения, заваленные грудами политического информационного мусора,  смогли воочию увидеть  голого  “короля” и, тем более,  понять, кто – ОН! 

         А без знания “Еврейского вопроса”, ответы на   любые другие вопросы, вы никогда не найдёте!

0 Jagamist